Algemene voorwaarden

1. Toepassing

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, factuur of overeenkomst tussen Hebea Professional BVBA (Steenweg op waarloos 37, Reet BE0667.762.351) (“Hebea Professional”) en haar klant (de “Klant”). In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst. Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

2. Totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen, offertes en contractvoorstellen van Hebea Professional zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Tussen Hebea Professional en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik van een orderbevestiging mondeling (telefonisch) of ondertekend met een medewerker van Hebea Professional of via de webshop.
2.2. Hebea Professional verkoopt uitsluitend aan niet-consumenten. De Klant erkent en bevestigt dat hij uitsluitend producten aankoopt voor professionele doeleinden en niet voor privégebruik en dat hij zich niet kan beroepen op de regelgeving ter bescherming van consumenten.

3. Prijs en betaling

3.1 De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de orderbevestiging of in de door Hebea Professional gehanteerde prijslijsten zoals die van toepassing zijn van tijd tot tijd. Tenzij anders vermeld, zijn deze prijzen exclusief BTW.
3.2 Bij bestellingen van apparatuur en meubilair dient op het ogenblik van de orderbevestiging een voorschot van minimum 15% van het totaalfactuurbedrag (exclusief BTW) (met een minimum van 250 EUR) te worden betaald. Annulering van een bestelling is enkel mogelijk mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Hebea Professional. Ingeval van een door Hebea Professional toegestane annulering van een bestelling door de Klant, wordt het voorschot niet gecrediteerd (ongeacht de hoogte van het voorschot). Speciaal op vraag van de Klant bestelde producten en goederen kunnen niet worden geannuleerd en worden integraal aan de Klant aangerekend. Indien er geen voorschot is betaald zal de klant een annuleringsvergoeding worden aangerekend van 250.00 euro excl btw. Opleidingen zijn niet te annuleren, bindend en volledig te betalen. Indien mogelijk verplaatsen wij de opleiding naar een andere datum.
3.3 Behoudens afwijkende bepaling in de orderbevestiging/overeenkomst of op de factuur, is de factuur van Hebea Professional contant betaalbaar. Facturen dienen te worden geprotesteerd binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant echter niet op.
3.4 In geval van niet-tijdige betaling van een factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 65€, onverminderd het recht van Hebea Professional om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle invorderingskosten zijn ten laste van de Klant. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag is Hebea Professional, zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding, tevens gerechtigd om de overige bestellingen van de Klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur; en worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde kosten, daarna op de intresten en vervolgens op de hoofdsom van de oudste nog openstaande factuur.

4. Levering, transport, risico- en eigendomsoverdracht

4.1 De leveringstermijnen worden door Hebea Professional enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Hebea professional niet. Eventuele overschrijdingen van deze termijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.
4.2 Bestellingen worden in principe gratis geleverd per PostNL vanaf een aankoopbedrag van 120 EUR (exclusief BTW). Bij bestellingen met een waarde van minder dan 120 EUR (exclusief BTW), wordt een bijkomende toeslag (voor transport) van 7,00 EUR aangerekend. Hebea Professional behoudt zich te allen tijde en om welke reden dan ook het recht voor om eenzijdig te beslissen om de goederen zelf bij de Klant af te leveren (bv. behandelstoelen). In dat geval verbindt de Klant zich ertoe om iemand ter beschikking te stellen om Hebea Professional te helpen bij het lossen.
4.3 Indien een bestelling niet compleet kan worden verzonden aan de Klant, vermeldt Hebea Professional via een backorder bij de hoofdlevering de producten die ontbreken. Deze producten worden automatisch na geleverd als deze terug in voorraad zijn. Nazendingen zijn gratis.
4.5 De Klant is verplicht om de bestelde producten op de vooropgestelde leveringsdata (of enige andere datum die door Hebea Professional aan de Klant werd meegedeeld) in ontvangst te nemen. De Klant ondertekent bij in ontvangstname de leveringsbon met vermelding van zijn naam en “voor ontvangst goederen”. Indien de producten op het moment van de levering niet door de Klant in ontvangst worden genomen, is Hebea Professional gerechtigd om de producten voor rekening en risico en op kosten van de Klant op te slaan. Deze bewarende maatregel schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant echter niet op.
4.6 Onverminderd artikel 3.2 geschieden retourzendingen op kosten van de Klant en worden uitsluitend geaccepteerd na voorafgaande uitdrukkelijk toestemming van Hebea Professional. Ongefrankeerde retourzendingen worden altijd door Hebea Professional geweigerd.

5. Controle en klachten

5.1 Op alle leveringen van Hebea Professional zijn de Service & Garantievoorwaarden van toepassing.
5.2. De Klant verbindt zich ertoe om de verkochte goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Onverminderd de toepassing van de Service & Garantievoorwaarden van Hebea Professional, dienen eventuele zichtbare gebreken betreffen de geleverde goederen binnen een termijn van drie (3) dagen na de levering schriftelijk aan Hebea Professional te worden gemeld. Protest na het verstrijken van deze termijn wordt niet meer in aanmerking genomen door Hebea Professional. Bij aanvaarding van een geldig protest, zal Hebea Professional de geleverde goederen terugnemen en gratis opnieuw leveren, repareren of crediteren. Hebea Professional is in geen enkel geval gehouden tot enige vorm van schadevergoeding.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Hebea Professional (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar fraude, opzettelijke of zware fout of haar bedrog. Voor overige fouten is Hebea Professional niet aansprakelijk. Hebea Professional kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door verkeerd of onrechtmatig gebruik van een product door de Klant. Ingeval Hebea Professional aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Hebea Professional steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Hebea Professional is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hebea Professional is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
6.2 Hebea Professional is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Klant ingeval van overmacht (met inbegrip van doch niet uitsluitend vertragingen te wijten aan Hebea Professional leveranciers, opdrachtgevers en onderaannemers). Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Hebea Professional opgeschort. Overmacht in hoofde van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Terugroeping

Op eerste verzoek van Hebea professional verbindt de Klant er zich toe om producten die zij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft of waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren op eigen kosten en binnen een door Hebea Professional te bepalen termijn uit de markt te nemen (terugroeping). De compensatie van Hebea Professional aan de Klant voor de terugroeping van producten bestaat enkel uit de creditering van (een deel van) de desbetreffende factuur. De terugroeping van producten kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding door Hebea Professional.

8. Ontbinding

Hebea Professional heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement; (iii) in geval van een gerechtelijke reorganisatie in de zin van de Wet van 31 januari 2009 door de Klant, indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 15 dagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen; (iv) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; of (v) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant. In geval van ontbinding behoudt Hebea Professional zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade en worden alle vorderingen van Hebea Professional op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
9.2 Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen in de Nederlandse taal.