Algemene voorwaarden

Artikel 1: Betaling
Behoudens andere uitdrukkelijk overeengekomen voorwaarden zijn al de facturen contant betaalbaar, zonder aftrek van 2%.

Artikel 2: Schadebeding en verwijlintresten
Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitaire en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 10% met een minimum van € 65,00 als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz.) dit bij toepassing van art. 1147 B.W. en 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitaire is en dat deze bij afwijking van art. 1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.
Bij verzuim van contante betaling of bij niet betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 10 % op jaarbasis, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.

Artikel 3: Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven, voor rekening en risico van de koper, in hun totaliteit onze volledige eigendom bij afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.

Artikel 4: Leveringsdatum
Minimum bestelwaarde bij franco levering is € 140,00 (zonder B.T.W.) € 7,00 vrachtkosten worden aangerekend bij een afname kleiner dan € 140,00 (zonder B.T.W.).

Artikel 5: Aanvaarding van de geleverde goederen
Indien de koper niet binnen de vijf werkdagen na de levering van de goederen protesteert, worden de goederen geacht door de verkoper te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard, conform de bestelling. Alle zichtbare gebreken dienen binnen deze termijn aan de verkoper bij aangetekend schrijven gemeld te worden, en zulks op straffe van rechtsverval.
Klachten zullen niet meer aanvaard worden indien de geleverde goederen, behandeld of gebruikt werden. Indien bij het gebruik van de geleverde goederen enig verborgen gebrek aan het licht zou komen, dient de koper binnen de acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs hadden kunnen ontdekken, dit bij aangetekend schrijven aan de verkoper te melden. Klachten zullen niet meer aanvaard worden, indien de geleverde goederen omgevormd werden. De koper verklaart kennis genomen te hebben van de geldende veiligheidsmaatregelen omtrent het gebruik van de goederen die het voorwerp van deze overeenkomst uitmaken. De verkoper wijst elke aansprakelijkheid ten overstaan van derden af indien deze schade van de producten zouden ondervinden nadat behandeld, gebruikt of omgevormd werden door de koper. Wordt de verkoper toch aangesproken dan dient de koper deze te vrijwaren.

Artikel 6
Indien gedurende een bepaalde periode één van de hierin gestipuleerde bepalingen niet nageleefd wordt en de verkoper hierop niet reageert zal zulks geen rechtsverwerking of aanvaarding vanwege de verkoper inhouden. De verkoper kan ten alle tijden de verplichtingen van de koper zoals hierin bepaald, doen herleven en de naleving ervan eisen.

Artikel 7: Tarieven
De prijzen door onze vertegenwoordigers aangeduid, zijn het alleen bij wijze van inlichting en zonder verbintenis. De klanten worden verzocht zich te beroepen op onze facturen voor de juiste voorwaarden.

Artikel 8: Opmerkingen en restricties
Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden; in verband met de geschillenregeling bedraagt deze termijn 30 dagen.

Artikel 9: Geschillen
Alle geschillen, van welke aard ook, kunnen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken te Antwerpen of het Vredegerecht te Boom.

Artikel 10: Gegevensbeheer 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van HEBEA PROFESSIONAL. U dient zich ervan bewust te zijn dat Hebea Professional niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Hebea Professional respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hebea Professional of die van een derde partij zoals de beveiligde omgeving van de Website. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hebea Professional of die van een derde partij zoals Office Mailservers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

HEBEA PROFESSIONAL 

Steenweg op waarloos 37
2840 Reet 
03/888 52 14
info@hebea.be